Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1. Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Agentúra LUCAS, s.r.o., Dargovská 1214/3, 040 01  Košice, IČO: 36 704 555, office@lucas-agency.sk, 055/6223029

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
dpo8@proenergy.sk

3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje odosielateľov a prijímateľov korešpondencie v rozsahu titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

5. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom správy registratúry a správy komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

6. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:
Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.)

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

8. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov.

9. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: office@lucas-agency.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, ich spracovanie zabezpečuje prevádzkovateľ povinne podľa zákona, v prípade ich nespracovania prevádzkovateľ porušuje zákon.

11. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

Ďalšie dokumenty:
Ochrana osobných údajov: IS evidencia obchodných partnerov
Ochrana osobných údajov: IS účtovné doklady