Jednou z oblastí, ktorú najčastejšie firmy vyhľadávajú tak, aby ju mali externe zabezpečenú sú účtovnícke služby. Náš prístup je flexibilný. Služby môžeme poskytovať u klienta alebo v našej kancelárii. V tejto oblasti zabezpečujeme:

 • vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky
 • vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky
 • vedenie účtovníctva priebežne
 • spracovanie účtovníctva aj spätne
 • spracovanie riadnej účtovnej závierky
 • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • akruálne účtovníctvo
 • účtovníctvo pre firmy v likvidácii

Vedenie kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňa

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha (v tuzemskej a cudzej mene)
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia hmotného majetku s cenou nižšou ako 1 700,- EUR („drobný“ hmotný majetok)
 • spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke

Vedenie kompletnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňa

 • hlavná kniha
 • kniha analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia dlhodobého hmotného majetku s hodnotou nižšou ako 1 700,- EUR („drobný“ hmotný majetok)
 • spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow), výročná správa spoločnosti

Akruálne účtovníctvo

Akruálny princíp v účtovníctve znamená, že sa náklady a výnosy účtujú do účtovného obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia. Tento princíp sa uplatňuje na mesačnej báze, náklady a výnosy sa účtujú teda do mesiaca, s ktorým časovo a vecne súvisia bez ohľadu na to, či do mesačnej uzávierky máme, alebo nemáme k dispozícii účtovný doklad – akruálny princíp. Je to systém účtovania založený na „vzniku prípadov“. Pri uplatňovaní akruálneho princípu sa majetok, záväzky, vlastné zdroje, náklady a výnosy účtujú a vykazujú v účtovnej závierke vtedy, keď spĺňajú definície uvedené v zákone o účtovníctve.