Mnoho organizácií chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď. Agentúra LUCAS ponúka kompletné služby mzdovej a personálnej agendy.

Mzdová agenda zahŕňa najmä

 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad
 • mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, mesačné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní (zdravotných a sociálnych)
 • výpočet nároku na stravné lístky
 • komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na zdravotné poisťovne a na sociálnu poisťovňu

Personálna agenda zahŕňa najmä

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv a dokumentov
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie