S cieľom včas identifikovať možný vznik chýb, ktoré sa môžu permanentne prejavovať v ďalšom účtovaní, spoločnosť Agentúra LUCAS s.r.o. ponúka exkluzívnu službu v podobe odborného dozoru pri výkone účtovníckych a daňových prác vo Vašej firme.

Túto službu možno realizovať v rôznych časových intervaloch (týždenne, mesačne, štvrťročne) podľa požiadaviek zákazníka. Výsledkom je okamžitá náprava vzniknutých nedostatkov. Ide o istú formu individuálneho vzdelávania Vašich zamestnancov, čo sa prejaví v efektívnejšom a kvalitnejšom výkone prác v budúcnosti.

V rámci účtovného dozoru ponúkame

  • organizovanie výberového konania a zaučenie nového pracovníka účtovného oddelenia, zavedenie účtovníctva vo Vašej spoločnosti
  • týždenná, mesačná príp. štvrťročná účtovná a daňová kontrola
  • spolupráca pri mesačnej a ročnej účtovnej uzávierke
  • poradenský servis – telefonicky, emailom, faxom, prípadnými osobnými konzultáciami podľa náročnosti danej otázky
  • oboznamovanie s aktuálnymi zmenami v legislatíve s prípadným komentárom a príkladmi